Upcoming events


Manaka Unsui Sensei in Belgium
April 12th - 17th 2011

Topics: Shinden fudo ryu jutaijutsu, Hontai takagi yoshin ryu jutaijutsu and Jinen ryu tantojutsu